فایل پروژه فایل پروژه

اطلاعیه فروشگاه

کاربران گرامی سلام .افتخار می کنیم که ما را انتخاب کرده اید، تمـاس با مــا:supprozhe@gmail.com تلگرام ما:09118832005 تمام محصولات بصورت فایل Word یا فرمت های قابل ویرایش دیگرمیباشد و بطور دقیق و استاندارد ویرایش و تنظیم شده است. دکمه خرید هر محصول در پایین صفحه توضیحات آن می باشد. در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود.

دانلود مقاله بررسی مدل نظری اجرای مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

دانلود مقاله بررسی مدل نظری اجرای مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

این مقاله بصورت Word و با موضوع بررسی مدل نظری اجرای مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) انجام گرفته است.مقاله برای رشته مدیریت و فناوری اطلاعات  مناسب است و در 27 برگه می باشد. می توانید این مقاله را از پایین همین صفحه دانلود نمایید.

چکیده مقاله

بی شک می توان گفت مهمترین دارایی اغلب سازمان هـا  مشتریان آن ها هستند . مشتریان به خاطر ارتباط مستقیمی که با اقدامات یک سازمان دارند ، منبـع ارزشـمندي بـراي فرصـت هـا ، تهدیدات و سوالات عملیاتی مرتبط با صنعت مربوطه می باشند. 

    امـروزه بـراي رشـد و بقـا در عرصـه رقابـت اقتصـادي ،  شرکت ها و سازمان ها باید به مشتري مداري اهمیت ویژه اي داده و ارتباط خود را با خریداران کالا بیش از پیش افزایش دهنـد .  در روندهاي کسب و کاري جدید، به دست آوردن رضایت مشـتریان جایگاهی مهم و حیاتی در اهداف شرکت هـا  بـه خـود اختصـاص  داده است و مدیران ارشد به خوبی می دانند موفقیت آن هـا در راه رسیدن به اهداف کلان بنگاه ، در گـرو جلـب رضـایت مشـتریان است. از سوي دیگر نمی توان گفت همه مشتریان به یـک انـدازهدر موفقیت شرکت نقش دارند. بنابراین جلـب رضـایت مشـتریان کلیدي، حساسیت بیشتري خواهد داشت.  

به این ترتیب لازم است در سازمان، سیستمی براي جـذب وحفظ مشتریان طراحی و پیاده سازي شـود ، سیسـتمی کـه بتوانـد روابط سازمان و مشتریان را به خوبی مدیریت کنـد . امـروزه ایـن سیستم ها به سیستم هاي مـدیریت ارتبـاط بـا مشـتریان مشـهور شده اند و نرم افزارهایی نیز با نام CRM به بـازار آمـده اسـت کـه می توانند سازمان را در راه جلب رضایت مشـتریان توانـاتر سـازند که هدف آن ها توانمند سازي سازمان براي ارائه خدمات بهتـر بـه مشتریان از طریق ایجـاد فراینـد هاي خودکـار و یکپارچـه بـراي جمع آوري و پردازش اطلاعات شخصی مشتریان است.

ارتباط بـا مشـتري متشـکل از فراینـد  کسـب و کـار، فنـاوري ونقش‌هاي لازم جهـت اداره کـردن مشـتریان در مراحـل متعـدد چرخه حیات سازمان است . مراحل اجراي آن عبارتند از تجزیه و تحلیل نیازها ، طراحی و اجراي استراتژي CRM، طراحـی مجـددفعالیت ها با در نظـر گـرفتن اسـتراتژيCRM ، مهندسـی مجـدد فرایندهاي کاري ، انتخاب نرم افـزار مناسـب و ارزیـابی و کنتـرل پـس از اجـرا. هـدف از ایجـاد اسـتراتژي هـاي کسـب و کـار در سازمان ها و شـرکت هـا ي بازرگـانی، برنامـه ریـزي بـراي تعیـین استراتژي ها و فرصت هایی است که شرایط برنـده – برنـده را درفضاي رقابتی ایجاد کند که مستلزم ایجاد تغییرات در نحوه انجام تعاملات و ساختار تجاري شرکت اسـت . در ایـن راه بایـد نقـش بخش ها و واحدهایی کـه بـا مشـتري تعامـل دارنـد بـه درسـتی مشخص شود که کدام واحد می‌توانـد  ارزش افـزوده بیشـتري را براي مشتري ایجاد کند . مدل نظري اجراي مـدیریت ارتبـاط بـامشتري شامل سـه بعـد فکـري ، اجتمـاعی و فنـاوري اطلاعـاتمی باشد. در این مقاله ضمن معرفـی اصـول و مفـاهیم مـدیریت ارتباط با مشتریان و مزایاي به کارگیري آن ، روندهاي ارتبـاط بـامشتري و چالش هاي پیش روي سیستم هاي CRM و مدل اجـراو همچنین ارائه راهکار اجرایی فرایند پیاده سازي این سیسـتم درسازمان مورد بررسی قرار  میگیرد.  

فهرست مطالب و شکل ها

چکیده 1

مقدمه  3

1- اصول و مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتري   5

2- رویکردي استراتژیک به CRM   7

3- انواع سیستم هاي CRM   7

4- فرایند پیاده سازي CRM   10

شکل 1- فرایند پیاده سازي مدیریت ارتباط با مشتري   11

شکل2- ساختار اطلاعاتی در CRM   11

5- مراحل ارائه خدمت در مدیریت ارتباط با مشتري   11

6- مزایاي مشتریان از ایجاد ارتباط با سازمان   12

7- عوامل کلیدي موفقیت در پیاده سازي استراتژي     CRM   12

8- چالش هاي اجرایی CRM   13

9- مدل نظري اجراي CRM   14

شکل3-  مدل نظري اجراي CRM   14

10- بحث و تجزیه و تحلیل مدل   15

10-1. بعد فکري CRM   15

شکل4- تاثیر مدیریت ارتباط با مشتري بر ساختار سازمانی   16

شکل5- ترسیم استراتژي CRM   17

شکل6- نقشه استراتژیک  CRM   17

10-2. بعد فناوري اطلاعات CRM   19

10-3. بعد اجتماعی CRM   20

جمع بندي و  پیشنهادات   23

منابع  26پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,680 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,200 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
39013894102_930360_2510.zip652.4k

دانلود پروژه مدیریت نگهداري و تعميرات

دانلود پروژه مدیریت نگهداري و تعميرات پروژه مدیریت نگهداري و تعميرات  پژوهش کامل در زمینه مدیریت می باشد و در 4 فصل تنظیم شده است. شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید. پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 89 صفحه برای رشته مدیریت در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا پایان ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) ، نوشتن پاورقی (Footnote) و فهرست گذاری اتو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,200 تومان 7,380 تومان 10% تخفیف